Regulamin konkursu „Współdziałanie w kulturze”

I.                    Organizator:

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Centrum Praktyk Edukacyjnych

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

II.                  Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i sferę edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej, a także wspieranie tego rodzaju współpracy.

III.                Nagrody

Nagrodą w konkursie jest realizacja przez Centrum Kultury Zamek trzech zwycięskich projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Budżet każdego z nich to 10 000 zł brutto.

IV.               Uczestnicy

  1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w Poznaniu i powiecie poznańskim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy między sektorem oświaty i kultury.
  2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę aplikacji konkursowych.

V.                Szczegółowe zasady udziału w konkursie

1.                  Konkurs jest podzielony na 2 etapy.

2.                  W pierwszym etapie zgłaszana jest propozycja projektu, napisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.                  Termin składania aplikacji konkursowej w I etapie konkursu: 30 kwietnia 2015.  Aplikacja konkursowa powinna zostać przesłana na adres email: cpe@cpe.poznan.pl. Na tym etapie konkursu jest to jedyny dokument niezbędny do uczestnictwa w konkursie.

4.                  Po zakończeniu naboru zgłoszeń zbiera się komisja konkursowa, która z nadesłanych propozycji wybiera maksymalnie 15, które przechodzą do drugiego etapu konkursu, zgodnie z postanowieniami punktu VI tego regulaminu.

5.                  W drugim etapie konkursu zakwalifikowane projekty są rozwijane przy współpracy z członkami Centrum Praktyk Edukacyjnych. Na tym etapie uczestnik konkursu jest zobowiązany do:

a)    Zdobycia partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Osoby reprezentujące sferę edukacji (np. nauczyciele, wychowawcy, metodycy) muszą pozyskać partnera reprezentującego sferę kultury (np. instytucję kultury, organizację pozarządową zajmującą się kulturą). Osoby reprezentujące sferę kultury muszą pozyskać partnera reprezentującego sferę edukacji.

b)    Przygotowania pełnej aplikacji konkursowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu, która jest jedynym dokumentem wymaganym na tym etapie konkursu. Aplikacja konkursowa na II etapie konkursu powinna być złożona w formie papierowej do siedziby Organizatora w terminie do dnia 30 czerwca 2015.

c)    Pełnej współpracy z przedstawicielami CPE, z którym konsultuje wszystkie działania podejmowane w ramach przygotowania aplikacji konkursowej, co w szczególności oznacza: weryfikację założeń projektu, sprawdzenie, czy projekt będzie odpowiadał na potrzeby zadeklarowanych grup odbiorców, weryfikację harmonogramu i planowanego budżetu.

6.                  Po zakończeniu naboru zgłoszeń zbiera się komisja konkursowa, która z nadesłanych propozycji wybiera trzy zwycięskie projekty, zgodnie z postanowieniami punktu VI tego regulaminu.

7.                  Przedsięwzięcia z zakresu animacji i edukacji kulturowej proponowane w ramach konkursu powinny być przygotowane i realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy osobą aplikującą a partnerem, o którym mowa w pkt. 5a

8.                  Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na obecność przedstawicieli Centrum Praktyk Edukacyjnych w trakcie realizacji nagrodzonych przedsięwzięć oraz na ich ewaluację i/lub dokumentowanie przy pomocy technik audiowizualnych.

9.                 Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na prezentację dokumentacji, o której mowa w pkt. 8 na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach tworzonych przez Organizatora.

10.               Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do złożenia do Centrum Praktyk Edukacyjnych sprawozdania merytorycznego z realizowanego projektu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji nagrodzonych przedsięwzięć, a nie później niż do dnia 31 października 2015.

11.               Nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autora projektu w bazie danych Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym naborem.

12.               Nadesłane zgłoszenia nie będą odsyłane.

VI.          Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.       I etap konkursu

a)      Komisja konkursowa, złożona z zewnętrznych ekspertów zajmujących się animacją i edukacją kulturową oraz z przedstawicieli Centrum Praktyk Edukacyjnych, spośród nadesłanych projektów dokona wyboru max 15 najciekawszych propozycji, które następnie laureaci pierwszego etapu będą mogli rozwijać we współpracy z przedstawicielami CPE – tzn. dopracowywać zgodnie z regulaminem konkursu, o którym mowa w pkt. 5c

b)      Wybór projektów, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu nastąpi do dnia 10 maja 2015.  Laureaci I etapu zostaną poinformowani e-mailowo o przejściu do drugiego etapu konkursu. Informacja o laureatach I etapu konkursu pojawi się również na stronie internetowej CPE w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

2.       II etap konkursu

a)      Wyboru 3 zwycięskich projektów dokona komisja konkursowa, złożona wyłącznie z zewnętrznych ekspertów zajmujących się animacją i edukacją kulturową. Podstawą oceny projektów będą aplikacje konkursowe, wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

b)      Wybór 3 zwycięskich projektów przez komisję konkursową nastąpi do dnia 8 lipca 2015.  Laureaci II etapu zostaną poinformowani e-mailowo o przyznaniu nagrody konkursowej. Informacja o laureatach II etapu konkursu pojawi się również na stronie internetowej CPE w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

VII.         Zasady finansowania zwycięskich projektów:

1.                  Łączny koszt realizacji projektu nie może przekraczać 10 000 zł brutto.

2.                  Organizator konkursu podpisze odrębną umowę o współpracy z każdym uczestnikiem konkursu, którego aplikacja konkursowa została wybrana do realizacji. Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia projektu.

3.                  Podstawą sporządzenia umowy będzie przedstawiony przez uczestnika konkursu preliminarz kosztów projektu, w skład którego mogą wchodzić m.in. wynagrodzenia dla osób realizujących projekt (umowy o dzieło, umowy zlecenie, faktury), koszty materiałów niezbędnych do realizacji projektu (faktury), koszty transportu uczestników projektu (faktury), koszty produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych i inne.

4.                  Kosztami projektu nie mogą być środki trwałe.

VIII.       Terminy

Ogłoszenie konkursu: 9 marca 2015

Termin przesyłania aplikacji w I etapie konkursu: 30 kwietnia 2015

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu: 10 maja 2015

Termin przesyłania aplikacji w II etapie konkursu: 30 czerwca 2015

Ogłoszenie wyników II etapu konkursu: 8 lipca 2015

Termin realizacji zwycięskich projektów: 15 lipca – 15 października 2015

Termin rozliczenia zwycięskich projektów: 31 października 2015

IX.          Adres organizatora konkursu (adres pocztowy, email, telefony kontaktowe)

Centrum Kultury Zamek

Centrum Praktyk Edukacyjnych, pokój 325

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

e-mail: cpe@cpe.poznan.pl

www.cpe.poznan.pl

www.ckzamek.pl

Informacji na temat konkursu udziela Sylwia Szykowna, e-mailowo: sylwia@cpe.poznan.pl oraz osobiście w poniedziałki i piątki w godzinach 9.30- 14.30 w pokoju 325, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (w tym czasie również telefonicznie – pod nr telefonu: 61 64 65 206).

Dodatkowo informacje o konkursie udzielane są przez pracowników Punktu Informacyjnego w Centrum Kultury Zamek, znajdującego się w Holu Wielkim, w czerwonej tubie.

Punkt Informacyjny otwarty jest od wtorku do niedzieli w godzinach 12-20 (tel.: 61 64 65 272).

Centrum Praktyk Edukacyjnych jest przedsięwzięciem współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Urząd Miasta w Poznaniu.

Formularz konkursowy