Idea


Dzięki powołaniu CPE i jego działalności podmioty prowadzące działalność z zakresu edukacji kulturowej w Poznaniu i powiecie poznańskim mają możliwość:

 • bezpłatnego korzystania z „Mapy edukacji kulturowej”, raportów, artykułów, e-booków, scenariuszy zajęć i wszelkich materiałów, pojawiających się na stronie internetowej CPE;
 • nawiązywania współpracy z innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i edukacji, zaznajomienia się z ich działalnością, metodami pracy, formami aktywności edukacyjno-animacyjnej
 • systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie edukacji kulturowej i animacji kultury
 • skorzystania z metodycznego, organizacyjnego, badawczego, doradczego itd. wsparcia zespołu CPE przy realizowanych przedsięwzięciach edukacyjnych, przy budowaniu polityk i programów edukacyjno-kulturalnych, przy ewaluacjach rozmaitych projektów, ich finansowym, organizacyjnym czy merytorycznym opracowaniu
 • korzystania (i kształtowania) z systematycznie prowadzonej diagnozy nie tylko realizowanych działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji kultury, ale również z diagnozy potrzeb i oczekiwań odbiorców, uczestników tych działań
 • wsparcia przez CPE realizowanych przez nie projektów i długofalowych przedsięwzięć (CPE staje się dodatkowym źródłem pozyskiwania funduszy na działalność edukacyjną i animacyjną).

Ponadto zakładamy, iż najważniejszym benefitem płynącym z działania CPE będzie stworzenie efektywnej formuły pośrednictwa pomiędzy sferą kultury i edukacji, dzięki której współpraca pomiędzy tymi dwoma sferami będzie dużo bardziej intensywna i owocna, niż ma to miejsce dzisiaj. Uważamy, iż wypracowanie takiej formuły stanowi niezbędny warunek wysokiej jakości edukacji kulturowej obecnej w placówkach edukacyjnych oraz rozwijania tych jej form, które proponują podmioty działające w sferze kultury.

CPE jest jedną nielicznych w kraju (obok np. Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej czy Gdańskiego Program Edukacji Kulturalnej), propozycją systemowego rozwiązania, regulującego współpracę pomiędzy sferą edukacji i kultury. Jako pilotaż rządowego programu popularyzuje więc ideę podobnych zintegrowanych, spójnych, systemowych rozwiązań w tym zakresie i może się przyczynić do ich wdrożenia także w innych miastach w Polsce. Taka budowana „od dołu”, z poziomu regionalnego, sieć instytucji wspierających edukację kulturową w Polsce, może stać się rozwiązaniem bardzo wielu dylematów rozwojowych, formą czynienia dostępu do edukacji kulturowej bardziej egalitarnego.

Cele


Misją CPE jest popularyzacja idei oraz dobrych praktyk edukacji kulturowej, którą chcemy rozumieć jako wspieranie aktywnych, twórczych i krytycznych form uczestnictwa w kulturze. Wymagają one dziś jednak złożonych kompetencji kulturowych, dlatego też zadaniem CPE jest wspieranie ich rozwoju. Podstawową zasadą zaś – współpraca między reprezentantami różnych środowisk, zaangażowanymi w działalność edukacyjno-kulturową. Jest to więc inicjatywa adresowana do: nauczycieli; edukatorów kulturowych i animatorów kultury reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa kulturalne; przedstawicieli władz samorządowych; badaczy kultury; rodziców i dzieci oraz innych uczestników kultury, reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne.

Historia


W 2012 roku, z inicjatywy Obywateli Kultury, a na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczęły się prace nad rządowym programem rozwoju edukacji kulturalnej. Dokument programowy, stworzony przez Marka Krajewskiego, a zatytułowany „Bardzo Młoda Kultura”, zwracał uwagę na brak współpracy pomiędzy sektorem edukacji i kultury jako jedną z przyczyn mało dynamicznego rozwijania się edukacji kulturalnej w Polsce. Dlatego też w dokumencie tym zaproponowano powołanie do życia ogólnopolskiej instytucji, która pośredniczyłaby pomiędzy tymi sektorami i do której podstawowych obowiązków należałoby:

 • prowadzenie systematycznych działań popularyzujących ideę współpracy pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej (w tym przede wszystkim: wspieranie merytoryczne i finansowe programów edukacyjnych, a także rozwijanie systemu informacyjnego; prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie konferencji i szkoleń, itd.);
 • realizowanie cyklicznego programu dotacyjnego wspierającego proces wprowadzania w życie formuły współpracy pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej;
 • prowadzenie stałego programu szkoleniowego, którego beneficjentami powinny być osoby reprezentujące sferę kultury oraz sferę edukacji szkolnej;
 • monitoring procesów wprowadzania w życie współpracy pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej oraz ich korygowanie w zależności od osiąganych rezultatów;
 • prowadzenie działań mających na celu angażowanie rodziców i prawnych opiekunów dzieci oraz młodzieży we współpracę pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej.

 

W końcu 2013 roku MKiDN uznało, iż zamiast tworzenia ogólnopolskiej instytucji bardziej zasadne będzie konstruowanie regionalnych centrów, odpowiedzialnych za realizację Programu.

W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja „Praktyki i Metody Edukacji Kulturalnej” (zorganizowana we współpracy Centrum Kultury Zamek, Instytutu Kulturoznawstwa oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Jednym z jej rezultatów było sformułowanie idei Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz propozycja działań, których celem będzie nie tylko wprowadzenie nowych form edukacji do instytucji, ale powołanie stałego zespołu badawczego, który współpracując z CK Zamek stworzy podwaliny pod CPE, pomyślanego jako międzysektorowa instytucja wspierania, dokumentacji i organizowania działań edukacyjno-animacyjnych i szkoleniowych w powiecie poznańskim.

MKiDN uznało, iż pomysł ten jest doskonałą okazją do przeprowadzenia pilotażu idei regionalnych centrów jako instytucjonalnych form realizacji Programu „Bardzo Młoda Kultura” oraz przyznało CK Zamek, w ramach Programu Ministra „Edukacja kulturalna”, grant na przeprowadzenie tego zadania.