Dzięki powołaniu CPE i jego działalności podmioty prowadzące działalność z zakresu edukacji kulturowej w Poznaniu i powiecie poznańskim mają możliwość:

  • bezpłatnego korzystania z „Mapy edukacji kulturowej”, raportów, artykułów, e-booków, scenariuszy zajęć i wszelkich materiałów, pojawiających się na stronie internetowej CPE;
  • nawiązywania współpracy z innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i edukacji, zaznajomienia się z ich działalnością, metodami pracy, formami aktywności edukacyjno-animacyjnej
  • systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie edukacji kulturowej i animacji kultury
  • skorzystania z metodycznego, organizacyjnego, badawczego, doradczego itd. wsparcia zespołu CPE przy realizowanych przedsięwzięciach edukacyjnych, przy budowaniu polityk i programów edukacyjno-kulturalnych, przy ewaluacjach rozmaitych projektów, ich finansowym, organizacyjnym czy merytorycznym opracowaniu
  • korzystania (i kształtowania) z systematycznie prowadzonej diagnozy nie tylko realizowanych działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji kultury, ale również z diagnozy potrzeb i oczekiwań odbiorców, uczestników tych działań
  • wsparcia przez CPE realizowanych przez nie projektów i długofalowych przedsięwzięć (CPE staje się dodatkowym źródłem pozyskiwania funduszy na działalność edukacyjną i animacyjną).

Ponadto zakładamy, iż najważniejszym benefitem płynącym z działania CPE będzie stworzenie efektywnej formuły pośrednictwa pomiędzy sferą kultury i edukacji, dzięki której współpraca pomiędzy tymi dwoma sferami będzie dużo bardziej intensywna i owocna, niż ma to miejsce dzisiaj. Uważamy, iż wypracowanie takiej formuły stanowi niezbędny warunek wysokiej jakości edukacji kulturowej obecnej w placówkach edukacyjnych oraz rozwijania tych jej form, które proponują podmioty działające w sferze kultury.

CPE jest jedną nielicznych w kraju (obok np. Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej czy Gdańskiego Program Edukacji Kulturalnej), propozycją systemowego rozwiązania, regulującego współpracę pomiędzy sferą edukacji i kultury. Jako pilotaż rządowego programu popularyzuje więc ideę podobnych zintegrowanych, spójnych, systemowych rozwiązań w tym zakresie i może się przyczynić do ich wdrożenia także w innych miastach w Polsce. Taka budowana „od dołu”, z poziomu regionalnego, sieć instytucji wspierających edukację kulturową w Polsce, może stać się rozwiązaniem bardzo wielu dylematów rozwojowych, formą czynienia dostępu do edukacji kulturowej bardziej egalitarnego.