7 ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW KONKURSU „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE”

Z wielką przyjemnością przedstawiamy 7 zwycięskich projektów z zakresu edukacji kulturowej w ramach konkursu „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE” (kolejność alfabetyczna):

1. ANIMATYKA

Autorka projektu:

Aleksandra Bednarz – animatorka, edukatorka teatralna i kulturowa, związana m.in. z: Stowarzyszenie ON/OFF, Fundacja Strefa Wolnosłowa, Stowarzyszenie Strefa Kultury, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr Powszechny w Warszawie. Organizatorka projektów artystyczno-społecznych, realizatorka projektu „Myśl w ruchu” oraz „Projekt Wielki Błękit” (cykl warsztatów i spektakl taneczno-teatralny w Zakładzie Poprawczym w Falenicy).

Uczestnicy:

Młodzież w wieku 14-18 lat, przebywająca w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie.

Podejmowany problem:

Młodzież z Ośrodka Socjoterapeutycznego trafia tam z powodu niedostosowania społecznego, kłopotów w szkole, problemów z nałogami. Edukacja i uczestnictwo w wydarzeniach artystyczno-kulturalnych jest ważnym elementem procesu resocjalizacyjnego i narzędziem do walki z odrzuceniem i marginalizacją społeczną. Rozwija wrażliwość, kształtuje własne opinie, poglądy i uczy, jak je wyrażać.

Opis:

Projekt łączy sztukę street art z działaniami z zakresu edukacji kulturowej i teatralnej. Uczestnicy wezmą udział w: zajęciach aktorskich, ćwiczeniach rytmicznych, warsztatach z pisania scenariuszy, przygotowywania video, przygotowania projektu muralu. Efektem warsztatów będzie mural oraz film, którego tematyka zostanie wypracowana z grupą uczestników. Młodzież opowie o sprawach ważnych dla siebie, dotyczących codziennego życia.

Miejsce realizacji:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie.

 

2. CUDZOZIEMCY W WIELKOPOLSCE

Autorka projektu:

Izabela Czerniejewska – koordynatorka projektów związanych z integracją cudzoziemców w Poznaniu, obecnie związana z Migrant Info Point, wcześniej ze Stowarzyszeniem Jeden Świat, gdzie koordynowała i prowadziła programy edukacyjne dotyczące tolerancji, mniejszości narodowych i uchodźców.

Uczestnicy:

Cudzoziemcy w Lesznie, przedstawiciele Fundacji Centrum Aktywności Twórczej, społeczność lokalna Leszna.

Podejmowany problem:

Odczuwalny jest brak sieci instytucji osób/instytucji, brak narzędzi i wiedzy, jak wesprzeć cudzoziemców w sprawach związanych z funkcjonowaniem w Lesznie (i szerzej w Polsce). Zauważalna jest potrzeba pogłębienia wiedzy i rozwoju w kierunku pracy z cudzoziemcami przyjeżdżającymi do Leszna z Ukrainy i innych krajów.

Opis:

Projekt ma na celu zdiagnozować sytuację i potrzeby cudzoziemców mieszkających w Lesznie, zsieciować instytucje i organizacje, które będą wspierać integrację cudzoziemców na poziomie lokalnym. Zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące aspektów prawnych legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, odbędą się spotkania otwarte dla mieszkańców i cudzoziemców, których tematy będą oparte o przeprowadzoną diagnozę. Podobnie (w oparciu o diagnozę) zostanie zrealizowana inicjatywa na rzecz integracji społeczności lokalnej ze społecznością cudzoziemską. W wyniku projektu powstanie diagnoza potrzeb mieszkańców i cudzoziemców oraz sieć kontaktów osób i instytucji wspierających integrację cudzoziemców na poziomie społeczno-kulturowym.  Powstanie również praktyczny przewodnik dla innych miejscowości – know how, jak wspierać integrację cudzoziemców.

Miejsce realizacji:

Leszno, Fundacja Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie.

 

3. HIP-HOPEM W KULTURĘ

Autor projektu:

Piotr Michalak – animator i edukator kulturowy, współzałożyciel fundacji Solar Trip. Przez pięć lat prowadził amatorski teatr „Dwa Teatry”, z którym jeździł po wsiach i miasteczkach Wielkopolski, pokazując sztuki polskich dramaturgów współczesnych traktujące o problemach polskiej prowincji i prowadząc warsztaty z zakresu współczesnych zjawisk teatralnych. Koordynator projektów animacyjnych, wykorzystujących nowe media do angażowania artystycznego młodzieży oraz do promowania czytelnictwa.

Uczestnicy:

Młodzież z ostatnich klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Zasutowie.

Podejmowany problem:

Projekt odpowiada na kilka problemów: niskie poczucie sprawczości wśród młodzieży, brak w edukacji formalnej współdziałania między sobą i z grupami zewnętrznymi (władze lokalne, ośrodki kultury), niski udział dziewcząt jako artystek i producentek w kulturze hiphopowej. Projekt wynika także z potrzeby wzmacniania takich kompetencji jak: pewność siebie, odwaga do działania, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Opis:

W trakcie projektu młodzież weźmie udział w procesie, podczas którego napisze zwrotki, skomponuje bity, nakręci teledysk, przygotuje i zrealizuje koncert hiphopowy. Napisane przez młodzież utwory inspirowane będą życiorysami, utworami artystycznymi czy dokonaniami Polek, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolanek. Fazę tworzenia poprzedzą warsztaty budujące umiejętność współpracy, odwagę do działania. Odbędzie się także seria warsztatów prowadzonych przez artystów/ki z wielkopolskiego środowiska raperskiego oraz przez doświadczonych edukatorów/ki – staną się oni mentorami wspierającymi młodzież w ich wyborach artystycznych.

Miejsce realizacji:

Zasutowo, Nekla.

 

4. KARTY HISTORII Z CMENTARZA LAPIDARIUM W ORZESZKOWIE

Autorka projektu:

Karolina Bloch – związana z Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza, członkini Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Stara Szkoła 19”. Koordynatorka takich projektów jak „Autonomiczna kultura” czy Przeglądu Teatrów Amatorskich „Teatr na dobrej drodze”. Prezeska fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet.

Uczestnicy:

Młodzież z terenu gminy Kwilcz, nauczyciele, pracownicy instytucji naukowych, placówek muzealnych, mieszkańcy gminy Kwilcz.

Podejmowany problem:

Lapidarium w Orzeszkowie – cmentarz kalwiński, jest miejscem związanym z historią protestantyzmu. Położony tuż przy szosie obiekt jest mocno zarośnięty, wiele nagrobków jest mało widocznych. Największym problemem tego miejsca jest brak pamięci wśród mieszkańców. Jest to dziedzictwo problematyczne, często uznawane za obce, stąd też popada ono w zapomnienie. Ze względu na niską społeczną świadomość wartości zabytków związanych z protestantyzmem, wyjątkowo ważne dla ochrony tego dziedzictwa są działania edukacyjne.

Opis:

Głównym celem projektu jest poznanie przez młodzież historii swojego regionu oraz przekonanie się, że każdy ma swój wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu zostanie uporządkowane otoczenie cmentarza/lapidarium, przygotowanie questu lub gry terenowej opartej na dziedzictwie kulturowym Orzeszkowa. Zostaną także przeprowadzone lekcje historyczne dla młodzieży oraz spotkanie z przedstawicielami władzy lokalnej i szkół pt. „Społeczny opiekun zabytków – kim jest i jakie ma zadanie”.

Miejsce realizacji:

Orzeszkowo, gmina Kwilcz.

 

5. MAŁA RZECZ W WIELKIEJ SPRAWIE

Autor projektu:

Kamil Wasilkiewicz – adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, instruktor i metodyk harcerski, działacz społeczny, współpracownik Fundacji Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych w Poznaniu. Koordynator projektu turystycznego „Odkrywcy Lubuskich Szlaków”, pomysłodawca i współorganizator „Festiwalu Kultur Wschodniosłowiańskich”.

Uczestnicy:

Pacjentki Oddziału Leczenia Uzależnień dla Kobiet Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, studenci IKE UAM w Gnieźnie.

Podejmowany problem:

Projekt jest kierowany do pacjentek Oddziału Leczenia Uzależnień dla Kobiet, które są tymczasowo wykluczone z życia społecznego i mają ograniczony dostęp do kultury. Projekt ma odpowiedzieć na aktualne potrzeby pacjentek, wymagających kontaktu i integracji ze środowiskiem pozaszpitalnym oraz studentów, dla których uczestnictwo w projekcie będzie szansą na zdobycie doświadczenia w zakresie animacji kulturowej osób wykluczonych.

Opis:

Projekt ma na celu umożliwić pacjentkom kontakt z osobami ze środowiska pozaszpitalnego, kształtować pasje pomocne w walce z nałogiem, wzmocnić proces socjalizacji poprzez sztukę. Zaplanowane w projekcie warsztaty malarskie, choreoterapeutyczne, muzykoterapeutyczne mają spowodować wzrost poczucia własnej wartości i motywacji wewnętrznej. W ramach projektu powstanie wystawa prac plastycznych (malarstwo, rzeźba) i fotograficznych oraz „Niezbędnik projektanta kultury” – poradnik zawierający scenariusze zajęć i opis realizacji projektu.

Miejsce realizacji:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM.

 

6. POTAŃCÓWKI WIELKOPOLSKIE

Autorzy projektu:

Ewelina Chatłas – menadżerka w dziale kuratorskim Polskiego Teatru Tańca, członkini Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, akordeonistka w kapeli Wolne Obroty, dudziarka w kapeli dudziarzy wielkopolskich.

Karol Majerowski – trębacz w Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestrze Dętej oraz w kapeli Przodki, współorganizator wydarzeń związanych z muzyka tradycyjną w Poznaniu i w Polsce. Muzyk i współtwórca projektu „We Cal It a Sound”.

Uczestnicy:

Mieszkańcy, społeczność lokalna Wolsztyna, muzycy, lokalni działacze społeczni oraz pracownicy lokalnych domów kultury.

Podejmowany problem:

Projekt odpowiada na potrzebę aktywnego uczestnictwa ludzi z mniejszych miast Wielkopolski w wydarzeniach związanych z polską muzyka tradycyjną. Odpowiada również na potrzebę aktywizacji i integracji lokalnej społeczności poprzez taniec, muzykę, zabawę w oparciu o kulturę tradycyjną.

Opis:

Rezultatem projektu będzie integracja i zaktywizowanie lokalnych społeczności do organizacji własnych wydarzeń związanych z kulturą muzyczną własnego regionu. Efektem ma być również pozyskanie i przekazywanie wiedzy i kompetencji, w jaki sposób aktywnie włączyć społeczność lokalną w alternatywny sposób funkcjonowania polskiej muzyki tradycyjnej w ich mieście. W ramach projektu zostanie zorganizowana potańcówka z muzyką tradycyjną Wielkopolski poprzedzona cyklem warsztatów z tańców charakterystycznych dla regionu.

Miejsce realizacji:

Muzeum Regionalne w Wolsztynie

 

7. ZRYWA-MY SIĘ NA OGRÓD

Autorka projektu:

Magdalena Kwaśniewska – nauczycielka wychowania przedszkolnego, pomysłodawczyni Koncertu Piosenki Dziecięcej, założycielka przedszkolnego klubu Naszej Ziemi we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Koordynatorka projektów edukacyjnych m.in. „Cała Polska czyta Dzieciom”, „Pomaganie przez Ubranie”, „Kup Pan szczotkę”.

Uczestnicy:

Dzieci z Przedszkola nr 126 im. Rusa i sąsiadujących: Przedszkola nr 117 i Szkoły Podstawowej nr 3, rodzice oraz pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Poznaniu.

Podejmowany problem:

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowaną w Przedszkolu nr 126 wśród rodziców, dzieci oraz seniorów z lokalnego otoczenia potrzebę rozwijania działań wspólnych na świeżym powietrzu.

Opis:

Projekt ma na celu poruszyć wielopokoleniowy potencjał intelektualno-poznawczo-społeczny. Jego istotą jest założenie w przedszkolu publicznym (we własnym ogrodzie z typowym placem zabaw i boiskiem) warzywnika z sekcją ziół i ogrodu kwiatowego. Dzieci staną się odpowiedzialnymi opiekunami ogrodu, dorośli/nauczyciele/rodzice/podopieczni Domu Pomocy Społecznej staną się towarzyszami, najbliższymi współpracownikami. Efektem podjętych działań ma być zbudowanie partnerskiej więzi między najmłodszym, średnim i najstarszym pokoleniem. A powstały w ramach projektu ogród ma stać się przestrzenią dla dalszych działań międzypokoleniowych.

Miejsce realizacji:

Przedszkole nr 126 im. Rusa w Poznaniu.