Konkurs na mikrodotacje SIŁA WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do udziału w konkursie na mikrodotacje „SIŁA WSPÓŁPRACY” organizowanym przez Centrum Praktyk Edukacyjnych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej.

SIŁA WSPÓŁPRACY jest kontynuacją idei III NieKongresu Animatorów Kultury, który odbył się w dniach 9-11.04 w CK ZAMEK w Poznaniu. To konkurs oparty na partnerstwach: sektora kultury i sektora samorządowego, a jego celem jest praktyczne wykorzystanie zapisów Samorządowej Karty dla Kultury. Konkurs na mikrodotacje jest wynikiem współpracy Centrum Kultury ZAMEK, Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

CEL KONKURSU: promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor samorządowy w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej w województwie wielkopolskim.

NAGRODA: sfinansowanie przez Centrum Kultury Zamek projektów realizowanych w partnerstwach sektora kultury z sektorem samorządowym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto, maksymalna – 10 000 zł brutto.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną oraz reprezentujące instytucje samorządowe w województwie wielkopolskim. Konkurs kierowany jest do partnerstw: animatorów i samorządowców.

JAK PRZEBIEGA KONKURS? 

Konkurs jest jednoetapowy. Pomysł na projekt w partnerstwie należy opisać, uzupełniając FORMULARZ KONKURSOWY oraz przesłać do dnia 27.05.2018 (do godziny 23:59) na adres mailowy: zgloszenia@cpe.poznan.pl.

Projekty zgłoszone do konkursu powinny być poprzedzone przeprowadzoną diagnozą potrzeb, partnerstwo w projekcie powinno być realne (prowadzone w ścisły sposób). Projekty powinny odnosić się do jednego z obszarów tematycznych w konkursie będących częścią Samorządowej Karty dla Kultury.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie uczestników z pola animacji i działalności samorządowej w realizacji projektów społecznych.

Obszary tematyczne konkursu związane z Samorządową Kartą Kultury:

1. Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Przykładowe działania: projekty włączające mieszkańców wsi i miast (osiedli, ulic, dzielnic etc.) i przedstawicieli różnych grup społecznych w taki sposób, że stają się oni silnym podmiotem zaplanowanych działań. Projekty mające na celu wzmacnianie decyzyjności i obywatelskich postaw mieszkańców oraz ich motywacji do realizacji oddolnych inicjatyw. Działania, które skupiają się na przekazywaniu narzędzi do realizowania lokalnych projektów lub włączające w zaplanowane już inicjatywy.

2. Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.

Przykładowe działania: – projekty eksplorujące tematykę różnorodności, mnogości kultur i stylów życia, obejmujące działania dotyczące lokalnego kontekstu kulturowego, społecznego i historycznego, podkreślające złożoność tożsamości lokalnej konkretnych obszarów. Projekty bazujące na lokalnych historiach, inicjatywach i osobach, które pomimo/dzięki swej odmienności zrealizowały istotne społecznie cele. Działania zaprojektowane inkluzywnie, włączające do uczestnictwa różnorodne grupy i przemyślane tak, by integrować i tworzyć relacje mające potencjał budowania wspólnoty.

3. Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo własne, a także „osierocone”.

Przykładowe działania: projekty eksplorujące lokalne historie, mikronarracje, przedstawiające lokalnych „bohaterów”, ciekawe osoby, grupy osób lub inicjatywy. Projekty obejmujące problematykę tożsamości lokalnej, małych-ojczyzn, archiwizujące i dokumentujące losy mieszkańców (aktualnych i byłych), otwarte na skomplikowane dzieje regionu, problematyzujące temat migracji, pracy organicznej i edukacyjnej związanej z tematem obywatelskości, wspólnotowości.

4. Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju.

Przykładowe działania: projekty eksplorujące tematy dotyczące życia lokalnego, lokalnych polityk kulturalnych, tworzenie przestrzeni i miejsc do dialogu (miejskich/wiejskich agor), warsztaty i ćwiczenia dotyczące prowadzenia debaty publicznej, organizowania społecznikowskiego, angażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji i proponowanie rozwiązań (zwiększanie sprawczości mieszkańców), narzędzi zbierania opinii, poglądów, potrzeb.

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN

HARMONOGRAM:

Termin przesyłania aplikacji konkursowych: 27.05.2018 do godz. 23:59

Ogłoszenie wyników konkursu: 30.05.2018

Termin realizacji zwycięskich projektów: 4.06. – 10.09.2018

 

Informacji na temat warsztatów i konkursu udzielają:

Bartek Lis b.lis@ckzamek.pl, tel. 61 64 65 207

Jakub Walczyk j.walczyk@ckzamek.pl, tel. kom. 607 609 320

Biuro CPE czynne jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00- 16:00

Pokój 132, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

 

Adres organizatora konkursu (adres pocztowy, email, telefony kontaktowe):

Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK

Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

e-mail: zgloszenia@cpe.poznan.pl

http://www.ckzamek.pl/

Konkurs na mikrodotacje „Siła Współpracy” dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.