WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE

Zapraszamy do udziału w konkursie „Współdziałanie w kulturze” organizowanym przez Centrum Praktyk Edukacyjnych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

CEL KONKURSU

rozpowszechnianie i wspieranie partnerstw pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i sferę edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej w województwie wielkopolskim.

NAGRODA

sfinansowanie przez Centrum Kultury Zamek projektów realizowanych w partnerstwach sektora edukacji z sektorem kultury. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2 000 zł brutto, maksymalna zaś 20 000 zł brutto (minimum 70% projektów musi być zrealizowanych poza Gminą Poznań). Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację konkursu w roku 2017 wynosi 128 000 zł brutto.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki oświatowe, osoby prawne prowadzące działalność edukacyjną lub kulturową w województwie wielkopolskim.

JAK PRZEBIEGA KONKURS?

Konkurs podzielony jest na 2 etapy.

I etapie zgłaszana jest propozycja projektu, napisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 (FORMULARZ KONKURSOWY) Aplikację konkursową należy przesłać

na adres email: zgloszenia@cpe.poznan.pl. do dnia 15.03.2015. Na tym etapie konkursu jest to jedyny dokument niezbędny do uczestnictwa w konkursie.

Po zakończeniu naboru komisja konkursowa  z nadesłanych propozycji wybiera kilkadziesiąt, które przechodzą do drugiego etapu konkursu.

II etapie konkursu zakwalifikowane projekty są rozwijane przy współpracy z członkami Centrum Praktyk Edukacyjnych. Na tym etapie uczestnik konkursu jest zobowiązuje się do:

Zdobycia partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Osoby reprezentujące sektor edukacji (np. nauczyciele, wychowawcy, metodycy) muszą pozyskać partnera reprezentującego sektor kultury (np. instytucję kultury, organizację pozarządową zajmującą się kulturą). Osoby reprezentujące sektor kultury muszą pozyskać partnera reprezentującego sektor edukacji.
Współpracy z przedstawicielami CPE, z którymi konsultuje założenia projektu w celu przygotowania pełnej aplikacji konkursowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu, oraz przesłanie jej na adres zgloszenia@cpe.poznan.pl do dnia 08.05.2017.
Wzięcia udziału w minimum 1 z 4 bezpłatnych warsztatów z zakresu edukacji kulturowej organizowanych przez CPE w terminie od 25.03.2017 do 29.04.2017. Tematyka oraz szczegółowe terminy warsztatów ogłoszone zostaną najpóźniej do dnia 20.03.2016 na naszej stronie.

Po zakończeniu naboru zgłoszeń zbiera się komisja konkursowa, która z nadesłanych propozycji wybiera projekty, które uzyskają dofinansowanie.

HARMONOGRAM:

Termin przesyłania aplikacji konkursowych w I etapie konkursu: 15.03.2017, do godz. 23:59 na adres zgloszenia@cpe.poznan.pl

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu:  20.03.2017

Termin przesyłania aplikacji konkursowych w II etapie konkursu: 12.05.2017

Ogłoszenie wyników II etapu konkursu:  17.05.2017

Termin realizacji zwycięskich projektów: 20.05-15.10.2017

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin konkursu

Formularz konkursowy – I etap

Formularz konkursowy – II etap

Informacji na temat warsztatów i konkursu udzielają koordynatorzy CPE:
Ewelina Banaszek (ewelina@cpe.poznan.pl, tel. 61 64 65 206)
Jakub Walczyk (jakub@cpe.poznan.pl, tel. kom. 607 609 320)

Biuro CPE czynne jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00- 16.00.
Pokój 132
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Adres organizatora konkursu

Centrum Praktyk Edukacyjnych
w Centrum Kultury Zamek
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
e-mail: zgloszenia@cpe.poznan.pl
http://www.cpe.poznan.pl